PRIVACYVERKLARING

De Kerk der Zevende Dags Adventisten Gemeente Antwerpen (Lange Lozanostraat 36 te 2018 Anwerpen) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met gegevens.

De Kerk der Zevende Dags Adventisten Gemeente Antwerpen engageert zich ten volle te houden aan de toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

1. Onze verantwoordelijkheid

Als Kerk der Zevende Dags Adventisten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat :

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk binnen het kader van ons functioneren als Kerkgemeenschap. Deze concrete doelstellingen staan beschreven in punt 3 hieronder.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming zal gevraagd worden voor de verwerking van uw persoonsgegevens telkens wanneer de wet dit verplicht stelt.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij willen er tevens op wijzen dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina op deze website of schriftelijk via het adres hierboven vermeld.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Kerk der Zevende Dags Adventisten Gemeente Anwerpen verwerkt in het kader van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om de leden en bezoekers uit te nodigen tot het bijwonen van de erediensten en andere activiteiten van de Kerk der Zevende Dags Adventisten, van de Gemeente Antwerpen en van andere verwante instellingen.
 • Het informeren van leden en belangstellenden via nieuwsbrieven of elektronische berichten over ontwikkelingen eigen aan de Kerk der Zevende Dags Adventisten,, de Gemeente Antwerpen, en andere verwante instellingen.
 • Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de werking van de Gemeente Antwerpen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :

 • Identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De verwerkingsovereenkomst heeft tot doel met deze partijen (verwerkers) strikte afspraken te maken rond het gebruik van de gegevens en de beveiliging ervan.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of op last van de overheid (bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek).
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking daarvan.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. Bewaartermijn

De Kerk der Zevende Dags Adventisten Gemeente Antwerpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn van de gegevens is 5 jaar of zo lang u lid of effectief betrokken blijft bij de kerkgemeenschap. Na 5 jaar worden de persoonsgegevens definitief verwijderd.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Volgende maatregelen werden genomen:

 • De verwerking van persoonlijke gegevens is gecentraliseerd bij respectievelijk de scriba van de kerkgemeente, de ouderling van de kerkgemeente en de predikant van de gemeente. Zij zijn evenals de andere verantwoordelijken gehouden aan geheimhouding.
 • Het databestand met de persoonsgegevens wordt elektronisch bewaard in een beveiligde omgeving. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons-gegevens.

6. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. In punt 2 staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

8. Wijziging privacy statement

De Kerk der Zevende Dag Adventisten Gemeente Antwerpen kan zijn privacy statement ten allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.